Trianon tillträder Entréfastigheterna 26 juni 2017

PRESSMEDDELANDE 2017-06-26

Trianon tillträder Entréfastigheterna

Idag den 26 juni 2017 slutfördes affären mellan Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon”) och Commerz Real avseende Entréfastigheterna. Trianons plan för köpcentrumet är ett ökat fokus på bland annat kultur, upplevelser, service och närhandel. Finansieringen är säkerställd genom den nyligen avslutade nyemissionen i samband med Trianons börsnotering samt upptagande av lån.

Som tidigare meddelats ingick Trianon den 26 maj 2017 avtal med CRI (Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Tyskland) om att förvärva fastigheterna Malmö Rolf 6 och Malmö Uno 5 (”Entréfastigheterna”). Köpeskillingen för Entréfastigheterna uppgår till 425,9 Mkr (inklusive stämpelskatt och förvärvskostnader), varav cirka 150 Mkr finansieras med del av likviden från den nyemission som genomförts i anslutning till Trianons notering på Nasdaq First North Premier och resterande del genom upptagande av ny skuldfinansiering. Förvärvet slutfördes idag den 26 juni 2017.

Trianons långsiktiga plan för köpcentrumet bygger på ett ökat fokus på kultur, upplevelser, aktiviteter, service och närhandel. Som en del av denna plan har Trianon ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad som innebär att staden avser att verka för att teckna hyresavtal i Entréfastigheterna för samhällsservice och kultur.

Efter förvärvet av Entréfastigheterna uppgår Trianons totala fastighetsportfölj till 44 fastigheter om totalt cirka 220 000 kvm med ett hyresvärde om cirka 358 Mkr. Förvärvet är ett viktigt steg i Trianons fortsatta utveckling att stärka sin närvaro i Malmö och en del i strategin att förvärva fastigheter med tydlig utvecklingspotential. Förvärvet stärker Bolagets fastighetsportfölj inom detaljhandel men även inom samhällsservice och kultur.

Besöksadress huvudkontor: Fastighets AB Trianon Jöns Filsgatan 2, 211 33 Malmö

Telefon: 040-611 34 00 Mail: info@trianon.se Webb: www.trianon.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Trianon, Telefon: 040-611 34 97,  Mail: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vVD, ekonomichef Trianon, Telefon: 040-611 34 85, Mobiltelefon: 0733-70 75 39 Mail: mari-louise.hedbys@trianon.se

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar, efter förvärvet av Entréfastigheterna, 44 fastigheter om drygt 220 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 41 procent bostäder och 59 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2017 på cirka 3,8 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. För mer information se: www.trianon.se