Kallelse till årsstämma i Trianon

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 16.00 på Restaurang Bastards innergård, Mäster Johansgatan 11 i Malmö.

Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 11 juni 2020.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 11 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.
I bolaget finns totalt 36 465 500 aktier, varav 1 521 118 A-aktier och 34 944 382 B-aktier, som totalt berättigar till 5 015 556,2 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ), Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö (märk kuvertet ”årsstämma”), via telefon 040-611 34 00 eller via e-post till [email protected] Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.trianon.se, och sänds till aktieägare som begär det.

Information med anledning av coronaviruset
Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill Trianon uppmana aktieägare att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan), istället för att närvara fysiskt vid årsstämman, detta för att minska risken för smittspridning. VD:s anförande kommer att sändas på www.trianon.se och även finnas tillgängligt på webbplatsen i efterhand. Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas på stämman. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på [email protected]

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. Trianon uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.trianon.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Trianon tillhanda senast torsdagen den 11 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken ”Anmälan” ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Kallelse till årsstämma i Trianon