Trianon förvärvar fastigheter med byggrätter för bostäder i centrala Malmö

Trianon har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter på Norra Sorgenfri i Malmö omfattande cirka 26 000 kvm BTA bostadsbyggrätter samt befintliga byggnader omfattande cirka 13 000 kvm BRA, varav cirka 3 400 kvm beräknas att bevaras. Det underliggande fastighetsvärdet är 88 Mkr. Säljare är Vasakronan och tillträde beräknas ske fjärde kvartalet 2018, då detaljplanen för fastigheterna förväntas vinna laga kraft.

De förvärvade fastigheterna på Norra Sorgenfri i Malmö är belägna i centrala Malmö. Norra Sorgenfri är ett av Malmös större stadsbyggnadsprojekt och det som tidigare varit ett område av industrikaraktär omvandlas till bostadsområde. En av fastigheterna är i dagsläget bebyggd med kontors- och industrilokaler om cirka 13 000 kvm, varav cirka 3 600 kvm är uthyrda till vård samt läkemedelsindustri. Resterande yta är tomställd. Förvärvet sker i bolagsform till ett överenskommet fastighetsvärde om 88 Mkr. Avtalet är villkorat av en godkänd detaljplan och tillträde av fastigheterna kommer att ske först efter att detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2018. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

”Det är väldigt glädjande att förvärva ett så här stort antal byggrätter och kunna möjliggöra för oss att bygga nya ungdomsbostäder på centralt läge. Detta ligger helt i linje med vår strategi att satsa på hyresrätter i hela Malmö” säger Olof Andersson VD på Trianon.