Trianon genomför riktad nyemission av en miljon aktier av serie B och tillförs 115 miljoner kronor

Styrelsen i Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av en miljon aktier av serie B till ett pris om 115 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar stängningskursen den 8 juli 2020. I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 84,94* kronor per den 31 mars 2020 motsvarar priset en premie om 35 procent. Genom Nyemissionen tillförs Trianon 115 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond, AB Grenspecialisten och Erik Selin Fastigheter AB. Likviden från Nyemissionen avses användas för att öka den finansiella beredskapen för finansiering av fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt att genomföra ytterligare förvärv. Skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Efter Nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 37 465 500, varav
1 521 118 aktier av serie A och 35 944 382 aktier av serie B. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 2,7 procent baserat på det totala antalet aktier i Trianon efter Nyemissionen.

Bolaget har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 dagar från likviddagen för Nyemissionen. Därtill har de befintliga aktieägarna Briban Invest AB och Olof Andersson Förvaltnings AB åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Trianon under en period om 90 dagar från likviddagen för Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank som joint bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.
*Långsiktigt substansvärde per aktie efter avdrag för eget kapital hänförligt till hybridobligation

Till pressmeddelandet