Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer på på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

PRESSMEDDELANDE 2019-05-09

 

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm.

Trianon emitterade den 17 april 2019 ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån med evig löptid om 400 miljoner kronor (”Hybridobligationerna”). Hybridobligationerna emitterades under en total ram om 500 miljoner kronor och emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Bolagets hållbara ramverk daterat 31 mars 2019, inklusive delfinansiering av det förvärv om 781 lägenheter med ett underliggande fastighetsvärde om 900 Mkr belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö (”Hermodsdalsförvärvet”) som offentliggjordes i februari 2019 och som tillträtts den 30 april 2019.

Bolaget ansöker om notering av Hybridobligationerna på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 17 maj 2019. Med anledning av noteringen har Trianon upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se

Ladda ner PM här