Trianon offentliggör prospekt och ansöker om notering av ytterligare hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av ytterligare hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm.
Trianon emitterade den 1 september 2020 ytterligare hybridobligationer om 100 miljoner kronor under sitt utestående subordinerade efterställda hållbara obligationslån med evig löptid (”Hybridobligationerna”). I och med emissionen av Hybridobligationerna är ramverket om 500 miljoner kronor således fullt utnyttjat.

Bolaget har, i enlighet med villkoren för Hybridobligationerna, ansökt om notering av Hybridobligationerna på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 1 oktober 2020. Med anledning av noteringen har Trianon upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Obligationsprospekt – Prospectus 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: [email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: [email protected]

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
30 september 2020, kl. 15.30.

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 80 fastigheter om 382 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2020 på cirka 8,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20, e-mail: [email protected] För mer information se: www.trianon.se

Obligationsprospekt – Prospectus 2020

Om den hållbara hybridobligationen samt obligationsprospekt