Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om upp till cirka 100 miljoner kronor (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.

Under årets första sex månader har Trianon genomfört flera förvärv och fortsatt visa god tillväxt. Bolaget har som mål att förvaltningsresultatet ska öka med 12 procent per år. Syftet med Nyemissionen är att öka den finansiella beredskapen för finansiering av fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt att genomföra ytterligare förvärv.
Det totala antalet aktier av serie B som kan komma att emitteras och priset per aktie av serie B kommer att fastställas genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när förfarandet har avslutats och styrelsen har beslutat om Nyemissionen.

De befintliga aktieägarna Briban Invest AB, Olof Andersson Förvaltnings AB och AB Grenspecialisten har åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen för totalt 30 miljoner kronor. Ingen ersättning eller företräde vid allokering erhålls i utbyte mot teckningsåtagandena.
Nyemissionen förutsätter att styrelsen i Trianon, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2020, beslutar att genomföra den, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Premier Growth Market klockan 9.00 den 9 juli 2020. Styrelsen kan välja att när som helst avbryta det accelererade book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.

Till pressmeddelandet