Trianon utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån och offentliggör ny finansiell information

PRESSMEDDELANDE 2018-02-08 KL 08.00

Trianon utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån och offentliggör ny finansiell information

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden och har engagerat Carnegie och Nordea som finansiella rådgivare. I samband med utvärderingen offentliggör även Bolaget ny finansiell information.
Som en del av Trianons fortsatta utveckling och i syfte att ytterligare stärka sin beredskap och möjlighet för Bolaget att kunna tillvarata potentiella investeringsmöjligheter undersöker Trianon möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer på den nordiska marknaden. Emissionslikviden från en potentiell emission avses användas i bolagets löpande verksamhet, för värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd, för finansiering av potentiella fastighetsförvärv samt delvis ersätta befintlig beviljad lånefinansiering avseende det förvärv av ett fastighetsbestånd om drygt 400 lägenheter med ett tillhörande fastighetsvärde om 462 miljoner kronor i Malmö (”Lindängenförvärvet”) som offentliggjordes i december 2017 och som förväntas slutföras den 1 mars 2018.
Carnegie och Nordea har engagerats som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har engagerats som legal rådgivare.
NY FINANSIELL INFORMATION
I samband med att Bolaget utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån på den Nordiska marknaden, offentliggör Bolaget ny finansiell information som inte har offentliggjorts tidigare, där effekten på Trianons intjäningsförmåga av det avtalade men ej tillträdda Lindängenförvärvet har inkluderats. Nedanstående tabell har beräknats baserat på Trianons befintliga fastighetsbestånd per 30 september 2017, omräknat till årstakt samt den beräknade effekten på intjäningsförmågan från Lindängenförvärvet vid tillfället för beräknat tillträde den 1 mars 2018, omräknat till årstakt. Informationen har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

OBS! För hela pressmeddelandet gå till fliken IR/Pressmeddelande