2 MINUTER OM TRIANON

AFFÄRSIDÉ

Trianon ska äga, förvalta, utveckla samt bygga fastigheter i Malmö. Genom lokalt engagemang och starkt kundfokus ska Trianon verka för en hållbar stadsutveckling.

 

VISION

Trianon ska vara det mest lönsamma och välskötta

fastighetsbolaget i Malmö.

 

 

MÅL

Trianon har som mål att inom tre till fem år fördubbla fastighetsvärdet, med utgångspunkt i värdet per 31 december 2016, genom att utveckla den befintliga portföljen, projektutveckling samt genomföra strategiska förvärv när sådana möjligheter ges i marknaden.

NYA FINANSIELLA MÅL

Vårt förvaltningsresultat ska öka med 12% årligen

 

Avkastning på eget kapital ska överstiga 12% över en konjunkturcykel. Bolaget definierar avkastning på eget kapital som årets resultat genom genomsnittligt eget kapital.

 

Belåningsgraden ska som högst uppgå till 60 procent av fastighetsvärdet. Bolaget definierar belåningsgrad som räntebärande nettoskuld genom fastighetsvärdet.

 

Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger. Bolaget definierar räntetäckningsgrad som driftnetto inklusive alla kostnader hänförligt till administration genom räntekostnader.

 

Fastighetsportföljen ska långsiktigt bestå av 80% bostäder och samhällsfastigheter

 

 

STRATEGI

  • Fortsatt fokus på lokal närvaro och på fastigheter i Malmö
  • Fortsätta utveckla befintligt fastighetsbestånd genom värdeskapande investeringar och effektiviseringar
  • Förvärva nya fastigheter, med fokus på bostads- och handelsfastigheter
  • Skapa lönsam tillväxt genom fortsatt utveckling av projektportföljen

 

 

STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR

  • Exponering mot en attraktiv och expansiv fastighetsmarknad
  • Fokuserad fastighetsportfölj och stark lokal närvaro
  • Utvecklingspotential i befintligt bestånd
  • Attraktiv projektportfölj
  • Erfaren organisation med bevisat track record

ÄGARE

Trianon förvärvades av Olof Andersson 2006 och är sedan 21 juni 2017 noterat på Nasdaq First North Premier.

 

STYRELSE

Mats Cederholm      Ordförande

Olof Andersson        VD/Ledamot

Jan Barchan              Ledamot

Viktoria Bergman    Ledamot

Boris Lennerhov      Ledamot

Elin Thott                  Ledamot

Sofie Karlsryd           Suppleant

Ebba Leijonhufvud  Suppleant

 

ORGANISATION

Genom en kompetent lokal förvaltningsorganisation inom delområdena i Malmö, verkar bolaget nära kunderna. Engagemang och närvaro i förvaltningen skapar både kundnytta och samhällsnytta i de områden där bolaget finns.

 

FASTIGHETSBESTÅND

Trianons fastighetsbestånd består i huvudsak av bostads-, handels-, kontors- samt samhällsfastigheter belägna i Malmö i områdena: City, Limhamn & Slottsstaden, Lindängen & Hermodsdal, Rosengård samt Oxie. Fastighetsbeståndet omfattar 57 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 256 000 kvadratmeter och för närvarande ca 2344 lägenheter. Per den 31 mars 2019 uppgick fastighetsvärdet till 6,2 Mdkr.

 

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]