Kamerabevakning

Integritetspolicy vid kamerabevakning

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), gäller i alla EU:s medlemsländer. GDPR innebär stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Allmänt

Den här integritetspolicyn beskriver hur Fastighets AB Trianon (publ), org.nr. 556183-0281, Fredsgatan 21, 212 12 Malmö (”Trianon”) samlar in och behandlar personuppgifter som inhämtats genom kamerabevakning. Trianon är ansvarigt för dotterbolagens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy bland annat beskriva vilken information vi samlar in om dig, hur dina personuppgifter behandlas och skyddas och för vilka ändamål vi samlar in och använder dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som inhämtas och behandlas genom Trianons kamerabevakning är bild- och videoupptagningar, vilket typiskt sett sker på platser såsom köpcentrum, miljöhus, gemensamhetslokaler, trapphus, garage, källare, källargång, entréer till lägenhetshus, gårdsplaner och tvättstugor.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder enbart kamerabevakning på sådana platser där vi har upplevt problem med brottslighet i form av exempelvis vandalisering, drogförsäljning och ordningsstörningar alternativt på platser som typiskt sett är brottsutsatta. Syftet med kamerabevakningen är således att förebygga och utreda brottslighet, att öka tryggheten i våra fastigheter för hyresgäster, personal och besökare, att hjälpa brottsutredande myndigheter att utreda brott samt för att kunna underbygga rättsliga anspråk.

Rättsliga grunder

Trianon behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. En personuppgiftsbehandling som baseras på intresseavvägning innebär i korthet att Trianon har gjort bedömningen att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Trianons berättigade intressen, samtidigt som behandlingen inte är alltför integritetskränkande för dig. Våra berättigade intressen vad gäller den kamerabevakning vi utför är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott, öka tryggheten i våra hus samt att underbygga rättsliga anspråk. Vi bedömer således att dessa intressen överväger det integritetsintrång som kamerabevakningen innebär för dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar det inspelade materialet endast så länge det finns ett behov av att spara det för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy, såvida det inte finns särskilda omständigheter som gör att vi måste spara det längre än så. Inspelat material raderas löpande, som utgångspunkt efter 3 dygn, men beroende på lokala behov kan en lagringstid om 7 eller 14 dygn förekomma, och maximalt 30 dagar i vissa fall.

I särskilda fall kan uppgifterna komma att lagras längre än vad som anges i stycket ovan. Det kan exempelvis röra sig om att bild- och videomaterialet behövs för att polisen begärt att få ta del av detta som bevis i en pågående utredning eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en rättslig process.

Vem lämnar vi ut materialet till?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer av säkerhetstjänster (t.ex. vaktbolag), IT-leverantörer och andra samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, i den utsträckning de behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag. Uppgifterna kan också komma att lämnas till polisen för utredning av eventuella brott.

Trianon överför inte personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy.

Skyddet av dina personuppgifter

Trianon har vidtagit de säkerhetsåtgärder och utvecklat de rutiner och arbetssätt som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. För att minimera risken för intrång i den personliga integriteten har vi bland sett till att ha en kort lagringstid för det inspelade materialet, att enbart ett fåtal personer har tillgång till det inspelade materialet och att ha rutiner för hur inspelat material får hanteras och lämnas ut. Våra datanätverk och säkerhetssystem är utvecklade för att minimera risken för intrång i den personliga integriteten.

Dina rättigheter

Tillgång

Du har rätt att få bekräftat om vi behandlar video- och bildinspelningar där du är med. Om så är fallet har du dessutom rätt att under vissa förutsättningar få tillgång till inspelningarna samt information om hur dessa behandlas av oss. Om även andra personer förekommer i inspelningen har vi dock ingen skyldighet att lämna ut denna till dig om vi bedömer att det skulle vara integritetskränkande för övriga personer som förekommer i inspelningen. Dessutom kan det vara så att vi måste lägga ner oproportionerligt stort arbete på att identifiera dig i en inspelning och om så är fallet är vi inte heller skyldiga att lämna ut inspelningen. För att undvika att en sådan situation uppkommer bör du, samband med att du begär att ta del av inspelningar av dig, så specifikt som möjligt ange vid vilken tidpunkt du befann dig i det kamerabevakade området.

Begränsning och radering

Under särskilda omständigheter har du rätt att be Trianon radera de personuppgifter vi har om dig. Vi kan dock ha rätt att neka till sådan radering, t.ex. om det finns tvingade skäl för oss att behandla uppgifterna.

Invändningar

Du har rätt att invända mot Trianons kamerabevakning. Trianon får då enbart utföra kamerabevakningen och/eller lagra inspelningarna om vi kan visa att det finns tvingande skäl för att göra det.

Frågor och synpunkter

Kontakta gärna Trianon om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan. Se kontaktinformation i slutet av denna integritetspolicy.

Om du anser att vi brister i våra ambitioner kan du lämna eventuella klagomål angående Trianons behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten: [email protected], 08-657 61 00, www.imy.se.

Kontaktinformation Trianon

Vid frågor om integritetspolicyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta Trianon: Fastighets AB Trianon (publ), Fredsgatan 21, 212 12 [email protected] eller 040-611 34 00.