NYHETER

Trianon genomför riktad nyemission av en miljon aktier av serie B och tillförs 115 miljoner kronor

9 juli, 2020

Styrelsen i Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av en miljon aktier av serie B till ett pris om 115 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar stängningskursen den 8 juli 2020. I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 84,94* kronor per den 31 mars 2020 motsvarar priset en premie om 35 procent. Genom Nyemissionen tillförs Trianon 115 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond, AB Grenspecialisten och Erik Selin Fastigheter AB. Likviden från Nyemissionen avses användas för att öka den finansiella beredskapen för finansiering av fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt att genomföra ytterligare förvärv. Skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Efter Nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 37 465 500, varav
1 521 118 aktier av serie A och 35 944 382 aktier av serie B. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 2,7 procent baserat på det totala antalet aktier i Trianon efter Nyemissionen.

Bolaget har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 dagar från likviddagen för Nyemissionen. Därtill har de befintliga aktieägarna Briban Invest AB och Olof Andersson Förvaltnings AB åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Trianon under en period om 90 dagar från likviddagen för Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank som joint bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.
*Långsiktigt substansvärde per aktie efter avdrag för eget kapital hänförligt till hybridobligation

Till pressmeddelandet

Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

8 juli, 2020

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om upp till cirka 100 miljoner kronor (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.

Under årets första sex månader har Trianon genomfört flera förvärv och fortsatt visa god tillväxt. Bolaget har som mål att förvaltningsresultatet ska öka med 12 procent per år. Syftet med Nyemissionen är att öka den finansiella beredskapen för finansiering av fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt att genomföra ytterligare förvärv.
Det totala antalet aktier av serie B som kan komma att emitteras och priset per aktie av serie B kommer att fastställas genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när förfarandet har avslutats och styrelsen har beslutat om Nyemissionen.

De befintliga aktieägarna Briban Invest AB, Olof Andersson Förvaltnings AB och AB Grenspecialisten har åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen för totalt 30 miljoner kronor. Ingen ersättning eller företräde vid allokering erhålls i utbyte mot teckningsåtagandena.
Nyemissionen förutsätter att styrelsen i Trianon, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2020, beslutar att genomföra den, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Premier Growth Market klockan 9.00 den 9 juli 2020. Styrelsen kan välja att när som helst avbryta det accelererade book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.

Till pressmeddelandet

Trianon förvärvar bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv

26 juni, 2020

Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv omfattande 19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler. Det överenskomna fastighetsvärdet är 400 Mkr.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheterna Hälsingör 2, Beckasinen 11 och Korpen 42 i Malmö samt Arlöv 22:189 i Arlöv omfattande 19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler.

De förvärvade fastigheterna i Malmö är belägna centralt precis som fastigheten i Arlöv. Arlöv ligger nordöst om Malmö och tillhör Burlövs kommun. Tillträde av fastigheterna planeras till den 1 september 2020. Säljare är Svensk Handel Pensionskassan och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 400 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 20 300 kr per kvadratmeter. Förvärven görs i form av fastighetsöverlåtelser.

Förvärven avses att finansieras genom upptagande av nya lån samt genom en riktad obligationsemission till Svensk Handel Pensionskassan om 50 Mkr inom ramen för Trianons hållbara hybridobligation.

”Affären är helt i linje med Trianons strategi att förvärva bostadsfastigheter med stor utvecklingspotential i Malmö med omnejd. Vi ser goda möjligheter till värdeskapande investeringar i beståndet”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Pressmedelande

Kommuniké från årsstämma i Trianon

17 juni, 2020

Trianons årsstämma hölls onsdagen den 17 juni 2020 i Malmö. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Se gärna filmen med Olof Anderssons VD-anförande.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Utdelning
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens reviderade förslag, att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsearvode
Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera. Vidare beslöts att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 120 000 kronor, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Styrelse
Årsstämman beslöt att styrelsen ska bestå av sju ledamöter med två suppleanter. Olof Andersson, Viktoria Bergman, Mats Cederholm, Boris Lennerhov och Elin Thott omvaldes som styrelseledamöter samt att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omvaldes som suppleanter. Vidare valdes Jens Ismunden och Axel Barchan till nya styrelseledamöter i bolaget. Mats Cederholm omvaldes till styrelsens ordförande.

Valberedning
Inför årsstämman 2021 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2020, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen innebär att Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 2 100 000 aktier ges ut. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

Tack
Avslutningsvis tackades avgående styrelseledamoten Jan Barchan och avgående revisorn Tomas Ahlgren för sina förtjänstfulla insatser för bolaget.

Film
Med anledning av pandemin och risk för smittspridning vidtog Trianon ett antal åtgärder i syfte att begränsa riskerna och möjliggöra för aktieägarna att, trots rådande omständigheter, kunna delta i stämman. Bland annat förinspelades en film där bolagets verkställande direktör kommenterar det gångna året, bolagets verksamhet och fokus för 2020. Filmen och all info om årsstämman finns tillgänglig på Trianon.se/investorrelations

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040 611 34 85
[email protected]

Havsnära 4:a i Multihuset på Limhamn

12 juni, 2020

På Fendergatan 3 på Limhamn ligger fastigheten Bryggan 1 som även går under namnet Multihuset.

Fastigheten består ett trettiotal lägenheter, attraktiva kontor för företag, livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, förskola och parkering.
Det finns ett fåtal fina lägenheter kvar! Två 4:or i etage på 100 kvm med balkong och egen tvättmöjlighet.
Hyra 15 350:-/mån respektive 15 400:-/mån. Avgift för digital-tv/fiber tillkommer.
För mer information kontakta Linda Persson på 040-6114014 alt. [email protected]

Trianon har refinansierat befintliga banklån om 2,6 miljarder

10 juni, 2020

Trianon har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 2,6 miljarder kronor i befintliga banklån samt erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer om 350 Mkr.

Som tidigare pressmeddelats i samband med offentliggjort återköpserbjudande av seniora icke-säkerställda obligationer, har Trianon dessutom erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer med förfall i februari 2021 om 350 Mkr. Bolaget har för avsikt att löpande bedöma möjligheterna att göra eventuella ytterligare köp av obligationer över marknaden utöver avslutat återköpserbjudande 2 juni 2020.
Den nya finansieringen innebär en förlängd kapitalbindning samt en sänkt genomsnittlig ränta.

”Det är glädjande att vi genom goda relationer med våra banker kan refinansiera stora delar av vår låneportfölj under rådande osäkerhet på finansmarknaden. Med en stor andel bostäder och samhällsfastigheter i vår fastighetsportfölj har vi en stark finansiell ställning,” säger Olof Andersson VD på Trianon.

Till pressmeddelandet

Trianon offentliggör information om genomfört återköpserbjudande av seniora icke-säkerställda SEK-obligationer

2 juni, 2020

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Bolagets pressmeddelande daterat den 27 maj 2020 kl. 08:00 CEST samt därtill hörande Tender Information Document.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (“Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköperbjudande enligt erbjudande daterat 27 maj 2020 till innehavare av nedan listade utestående obligationer (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 27 maj 2020 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (www.trianon.se).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CEST den 2 juni 2020 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK 22 000 000 i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp anges nedan. Bolaget informerar härmed om att samtliga giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet har godkänts för köp av Bolaget, dock med hänsyn tagen till minsta denominering om SEK 1 000 000 för Obligationerna.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts. Med anledning av att Bolaget säkrat sådan ny finansiering har Bolaget för avsikt att löpande bedöma möjligheterna för att göra eventuella ytterligare köp av Obligationer över marknaden.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Erbjudet återköpsbelopp / Godkänt återköpsbelopp / Utestående belopp1 / Pris

2018/2021 Sr UnSec FRN / SE0010833491 / SEK 350m / SEK 22m / SEK 350m / 100.20%

1) Återköpta Obligationer kommer i enlighet med villkoren för Obligationerna att innehas av Bolaget och ej makuleras.

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 5 juni 2020.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp (“Dealer Manager”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Manager.
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, [email protected]

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040 611 34 85
[email protected]

Denna information är sådan information som Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom Olof Anderssons försorg, 2 juni 2020 kl. 15:00 CEST.

Pressmeddelande 2020-06-02

Trianon förvärvar i Skurup – första bostadsfastigheterna i Malmös omnejd

28 maj, 2020

Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Skurup omfattande cirka 22 200 kvm fördelat på 293 lägenheter. Det överenskomna fastighetsvärdet är 247 Mkr. Förvärvet är det första i en närliggande kommun, i enlighet med bolagets strategi att verka även i Malmös omnejd.

Pressmeddelandet i sin helhet

Trianon offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående icke-säkerställda SEK-obligationer

27 maj, 2020

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (“Bolaget” eller ”Trianon”) erbjuder innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda SEK-obligationer 2018/2021 med rörlig ränta, ett utestående belopp om SEK 350 miljoner och med ISIN SE0010833491 (“Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka samtliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris om 100,20% av det nominella beloppet (”Återköpserbjudandet”). Bolagets återköp av Obligationer är förbehållet de villkor (inklusive ett villkor avseende ny finansiering) som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 27 maj 2020, tillgängligt nedan.

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2018/2021 Sr UnSec FRN / SE0010833491 / SEK 350m / SEK 350m / SEK 1m / 100,20 %

Återköpsdokumentet finns här.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 2 juni 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 5 juni 2020.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp att agera Dealer Manager för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (Tender Information Document 2020-05-27)

Dealer Manager

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, [email protected]

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040 611 34 85
[email protected]

Denna information är sådan information som Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom Olof Anderssons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 08:00.

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
[email protected]

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Pressmeddelande 2020-05-27

Kallelse till årsstämma i Trianon

18 maj, 2020

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 16.00 på Restaurang Bastards innergård, Mäster Johansgatan 11 i Malmö.

Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 11 juni 2020.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 11 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.
I bolaget finns totalt 36 465 500 aktier, varav 1 521 118 A-aktier och 34 944 382 B-aktier, som totalt berättigar till 5 015 556,2 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ), Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö (märk kuvertet ”årsstämma”), via telefon 040-611 34 00 eller via e-post till [email protected] Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.trianon.se, och sänds till aktieägare som begär det.

Information med anledning av coronaviruset
Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill Trianon uppmana aktieägare att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan), istället för att närvara fysiskt vid årsstämman, detta för att minska risken för smittspridning. VD:s anförande kommer att sändas på www.trianon.se och även finnas tillgängligt på webbplatsen i efterhand. Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas på stämman. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på [email protected]

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. Trianon uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.trianon.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Trianon tillhanda senast torsdagen den 11 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken ”Anmälan” ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Kallelse till årsstämma i Trianon

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]