NYHETER

Trianon är med och lanserar Boguiden!

26 juni, 2019

Det finns idag ett stort behov av en verksamhet som kan ge information, råd och vägledning om bostadsmarknad, bostadssökande och regelverk på hyresmarknaden. Inte minst med tanke på att Malmös befolkningsökning i ganska hög utsträckning utgörs av unga och personer som är relativt nyanlända till Sverige. Boguiden riktar sig främst till Malmöbor som vill lära sig mer om boende och vad som gäller på hyres- och bostadsmarknaden.

 

Boguiden är digital och utformad som en boenderesa, där användaren får lära sig alltifrån hur man söker bostad och vad man ska tänka på vid kontraktsskrivning, till hur man ska sopsortera och vad som gäller när hyresgästen flyttar ut. Det finns även kortare filmer till exempel om hur man luftar elementet, avhjälper stopp i handfatet och byter säkringar.


Boguiden kommer att finnas tillgänglig på Malmö stads hemsida. Vi kommer också informera om utbildningen till olika arbetsgrupper som dagligen kommer i kontakt med Malmöborna till exempel personal som arbetar i hemtjänsten, på mötesplatser eller med tillsynen i socialtjänstens lägenheter.

 

Boguiden är en kommungemensam bostadsrådgivning där Malmö stad samarbetar med MKB, HSB, Stena Fastigheter, Rosengård Fastigheter och Trianon

Problem med Hyresavier kvartal 3

26 juni, 2019

Av okänd anledning så har många av hyresavierna inte kommit er tillhanda. Kontakta oss omgående på mail eller på 040 -611 3400 så skickar vi ut nya avier.

Stockholm Corporate Finance 5:e Fastighetsseminarium

11 juni, 2019

Tisdagen den 10 september

07.30 Frukost Frukost
07.50 SCF VD Otto Rydbeck
08.00 Kungsleden VD Biljana Pehrsson
08.30 SBB VD Ilija Batljan
09.00 Hemfosa VD Caroline Arehult
09.30 Kaffe
09.45 Catena Fastigheter VD Benny Thögersen
10.15 Trianon VD Olof Andersson
10.45 Amasten VD Jan-Erik Höjvall
11.15 Heba VD Patrik Emanuelsson
11.45 Fastator VD Joachim Kuylenstierna

 

Läs mer här.

Fredagen den 24 maj stänger växeln 10.30!

23 maj, 2019

Hela Trianon är på Kick-off/utbildning den 24 maj, så vår växel stänger 10.30.

 

Mvh,

Trianon noterar Hållbar Hybridobligation på Nasdaq Stockholm!

20 maj, 2019

Idag den 17 maj, hade vi nöjet att fira vår första notering på Nasdaq Sustainable Bond market. Obligationens intäkter kommer att fördelas på miljö-och samhällsprojekt och tillgångar i Malmö stad. Läs mer om vårt ramverk för hållbarhet obligation här

 

Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer på på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

9 maj, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-05-09

 

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm.

Trianon emitterade den 17 april 2019 ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån med evig löptid om 400 miljoner kronor (”Hybridobligationerna”). Hybridobligationerna emitterades under en total ram om 500 miljoner kronor och emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Bolagets hållbara ramverk daterat 31 mars 2019, inklusive delfinansiering av det förvärv om 781 lägenheter med ett underliggande fastighetsvärde om 900 Mkr belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö (”Hermodsdalsförvärvet”) som offentliggjordes i februari 2019 och som tillträtts den 30 april 2019.

Bolaget ansöker om notering av Hybridobligationerna på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 17 maj 2019. Med anledning av noteringen har Trianon upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se

Ladda ner PM här

 

Årsstämma i Trianon

7 maj, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-05-07 kl 17.40

 

Årsstämma i Trianon

 

Trianons årsstämma hölls tisdagen den 7 maj 2019.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning ska ske med 1,15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 9 maj 2019. Utdelningen beräknas distribueras tisdagen den 14 maj 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 875 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla

125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera. Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Årsstämman beslöt vidare att styrelsen ska bestå av sex ledamöter med två suppleanter. Olof Andersson, Mats Cederholm, Jan Barchan, Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott omvaldes som styrelseledamöter samt att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omvaldes som suppleanter. Mats Cederholm omvaldes till styrelsens ordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med Tomas Ahlgren som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor samt att Anders O Persson valdes som ny revisor (personlig medrevisor till Tomas Ahlgren).

Inför årsstämman 2020 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2019, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen innebär att Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera ett konvertibelt lån inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna konvertibler ska endast tillkomma anställda inom Trianon-koncernen. Det konvertibla lånet uppgår till nominellt högst 25 000 000 kronor. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 december 2022 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Lånet löper med en årlig ränta om 2,25 procent. Räntan förfaller till betalning den sista bankdagen varje månad.

 

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 2 100 000 aktier ges ut. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

Årsstämma i Trianon

Delårsrapport Q1 2019

7 maj, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-05-07 kl 08.00

Delårsrapport januari-mars 2019

Resultat i korthet för perioden januari – mars 2019

 • Hyresintäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 95,9 Mkr (78,5).
 • Driftsöverskottet ökade med 26 procent och uppgick till 55,1 Mkr (43,6) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (56).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 31,9 Mkr (27,7). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 3,9 Mkr (1,4).
 • Periodens resultat uppgick till 21,6 Mkr varav 19,5 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 0,57 kr (1,46).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 35,1 Mkr (42,8).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -40,0 Mkr (-6,6), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -33,4 Mkr (-0,2), vilket påverkat avkastning på eget kapital.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Tillträde av två bostadsfastigheter på Hermodsdal med 105 lägenheter och ett fastighetsvärde om 123 Mkr.
 • Avtal tecknas om förvärv av elva bostadsfastigheter belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö bestående av 781 lägenheter och ett totalt fastighetsvärde om 900 Mkr.
 • Hyresavtal tecknas med ny livsmedelsaktör på Rosengård Centrum.
 • Trianon har antagit och kommunicerat nya finansiella mål:
  • öka förvaltningsresultatet med 12 procent årligen
  • genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital som lägst uppgå till 12 procent över en konjunkturcykel
  • fastighetsportföljen ska långsiktigt bestå av 80 procent bostäder och samhällsfastigheter
  • belåningsgraden ska som högst uppgå till 60 procent av fastighetsvärdet (oförändrat)
  • räntetäckningsgraden ska som lägst uppgå till 1,5 gånger (oförändrat)

 

 

Vår tillväxtresa fortsatte under första kvartalet med en ökning av förvaltningsresultatet med 15 procent. Våra nya finansiella mål är utmanande, men vi ser att vår strategi med fokus på tillväxt i Malmö levererar.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Bolaget kommer att ha en fortsatt god tillväxt framöver.

 

Läs mer här

Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400Mkr

10 april, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-04-10

Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400 Mkr

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr (”Hybridobligationen”) på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

 

Läs mer här

Hållbar hybrid 2019

1 april, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-04-01 Kl. 10.00

 

Trianon utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation, offentliggör ny finansiell information samt nya finansiella mål

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation på den nordiska marknaden och har engagerat Nordea som finansiell rådgivare. I samband med utvärderingen offentliggör även Bolaget ny finansiell information samt nya finansiella mål.

Läs hela pressmeddelandet här

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]