NYHETER

Ny anläggning för sopsortering på Lindängen

24 januari, 2019

Malmös första kvartersnära grovavfallstjänst öppnar och Trianon är en av de drivande.

Läs mer

 

Trianon förvärvar ytterligare bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö

28 december, 2018

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö omfattande cirka 4 000 kvm fördelat på 51 lägenheter.  Det underliggande fastighetsvärdet är 66,5 Mkr.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Docenten 4 på Hermodsdal omfattande cirka 4 000 kvm bostäder fördelat på 51 lägenheter. Säljare är Glimmerstjärnan AB och underliggande fastighetsvärde uppgår till 66,5 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 15 700 kr per kvadratmeter efter avdrag för latent skatt om 3,5 Mkr.

Den förvärvade fastigheten på Hermodsdal i Malmö är belägen i anslutning till Trianons övriga fastigheter på Hermodsdal. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde av fastigheten planeras till den första mars 2019. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

”Förvärvet ligger i linje med vår strategi att förvärva bostadsfastigheter. Fastigheten ligger i direkt anslutning till våra fastigheter på Hermodsdal och passar väl in i vår förvaltningsmodell.” säger Olof Andersson VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: [email protected]

 

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 december 2018, kl 10.50.

Trianon förvärvar bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö

21 december, 2018

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö omfattande cirka 3 800 kvm fördelat på 54 lägenheter samt ett mindre antal lokaler.  Det underliggande fastighetsvärdet är 57 Mkr.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Docenten 8 på Hermodsdal omfattande cirka 3 800 kvm fördelat på 54 lägenheter samt ett mindre antal lokaler. Säljare är en privat fastighetsägare och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 57 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 15 000 kr per kvadratmeter.

Den förvärvade fastigheten på Hermodsdal i Malmö är belägen i anslutning till Trianons övriga fastigheter på Hermodsdal. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde av fastigheten planeras till den andre januari 2019. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

”Förvärvet ligger i linje med vår strategi att förvärva bostadsfastigheter. Fastigheten ligger i direkt anslutning till våra fastigheter på Hermodsdal och passar väl in i vår förvaltningsmodell.” säger Olof Andersson VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: [email protected]

 

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2018, kl 12.10.

 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 50 fastigheter om 258 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 60 procent bostäder och 40 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2018 på cirka 5,5 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.

För mer information se: www.trianon.se

Trianon deltar i Financial Hearings i Stockholm 30/11

14 november, 2018

Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag inom energieffektivisering av fastigheter

Stockholm Corporate Finance bjuder in till kapitalmarknadsdag inom energieffektivisering av fastigheter som vänder sig till investerare, aktieägare, analytiker och journalister.

 

https://tv.streamfabriken.com/2018-11-30-trianon

 

 

Delårsrapport januari-september 2018

26 oktober, 2018

Delårsrapport januari – september 2018

 

Resultat i korthet för perioden januari – september 2018

 • Hyresintäkterna ökade med 34 procent och uppgick till 251,7 Mkr (187,8).
 • Driftsöverskottet ökade med 32 procent och uppgick till 158,2 Mkr (120,3) och överskottsgraden uppgick till 63 procent (64).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 101,3 Mkr (89,4). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 10,1 Mkr (0).
 • Periodens resultat uppgick till 198,3 Mkr varav 191,0 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till september om 5,56 kr (8,25).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 131,5 Mkr (235,6).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -13,6 Mkr (-5,5), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till 5,0 Mkr (10,3).

Resultat i korthet för tredje kvartalet 2018

 • Hyresintäkterna ökade med 23 procent och uppgick till 87,7 Mkr (71,2).
 • Driftsöverskottet ökade med 31 procent och uppgick till 61,1 Mkr (46,7) och överskottsgraden till 70 procent (66).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent och uppgick till 39,9 Mkr (34,9). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 4,7 Mkr (0).
 • Periodens resultat uppgick till 73,2 Mkr varav 67,1 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden juli till september om 1,95 kr (1,08).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 40,5 Mkr (14,4).
 • Värdeförändring derivat uppgick till 9,2 Mkr (-4,2), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till 16,8 Mkr (1,3).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Avtal tecknades om förvärv av fyra bostadsfastigheter belägna på Norra och Södra Sofielund i Malmö bestående av 171 lägenheter. Fastighetsvärde 226 Mkr.
 • Trianon vidtog rättsliga åtgärder mot Citygross gällande hyreskontrakt för lokalen på Rosengård Centrum, enligt tvist pressmeddelat november 2017. Trianon begärde avtalet förverkat samt överlämnade fordran för indrivning.
 • Kvarteret Vårsången på Lindängen nominerades till Malmö Stads stadsbyggnadspris 2018.

 

”Det är glädjande att vi under tredje kvartalet kan redovisa vårt bästa förvaltningsresultat i bolagets historia.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Det visar att vårt fokus på uthyrning, investeringar och förvärv ger resultat.”

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: [email protected]

 

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018, kl 08.00.

 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 50 fastigheter om 258 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 60 procent bostäder och 40 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2018 på cirka 5,5 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.

För mer information se: www.trianon.se

Trianons valberedning för 2019 har utsetts

24 oktober, 2018

I enlighet med beslut på årsstämma 3 maj 2018 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2018.

 

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest AB), Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Jens Ismunden (Grenspecialisten Förvaltning AB) samt Mats Cederholm (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon). Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 28 februari 2019 till valberedningens ordförande, Torbjörn Granevärn [email protected]

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Torbjörn Granevärn, valberedningens ordförande

Telefon: 073-044 71 13

E-post: [email protected]

 

Mats Cederholm, styrelseordförande

Telefon: 073-362 61 61

E-post: [email protected]

Stockholm Corporate Finance med VD Olof Andersson

19 september, 2018

Trianons VD Olof Andersson presenterar bolaget på Financial Hearings på Berns i Stockholm.

Se presentationen här:

https://tv.streamfabriken.com/2018-09-18-trianon

Kvarteret Vårsången är nominerat till Malmö Stadsbyggnadspris!

7 september, 2018

Malmö stad delar årligen ut ett Stadsbyggnadspris för arkitektur och stadsbyggnad och ett Gröna Lansen-pris för hållbart byggande. I år har juryn valt att presentera sex finalister och på Stadsbyggandets dag den 14 september tillkännages vilka av projekten som vinner.

 

Vårsången är en av tre finalister till Stadsbyggnadspriset. De andra två är Hyllievångsskolan och O’Hoj.

 

Läs mer i länken nedan.

https://malmo.se/Bo-bygga–miljo/Bo–bygga/Stadsbyggnadspriset.html

Vår växel är stängd den 7/9!

6 september, 2018

Vår växel är stängd fredagen den  7 september, så kontakta vår jour på  0733-250707 för eventuell felanmälan.

Stockholm Corporate Finance Fastighetsseminarium 17-18 /9

28 augusti, 2018

Välkomna att följa årets seminarium i år bland annat med Olof Andersson från Trianon.

För mer information om när var och hur klicka nedan.

Läs mer

 

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]