NYHETER

Trianon förvärvar fastigheter med byggrätter för bostäder i centrala Malmö

14 juni, 2018

Trianon har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter på Norra Sorgenfri i Malmö omfattande cirka 26 000 kvm BTA bostadsbyggrätter samt befintliga byggnader omfattande cirka 13 000 kvm BRA, varav cirka 3 400 kvm beräknas att bevaras. Det underliggande fastighetsvärdet är 88 Mkr. Säljare är Vasakronan och tillträde beräknas ske fjärde kvartalet 2018, då detaljplanen för fastigheterna förväntas vinna laga kraft.

De förvärvade fastigheterna på Norra Sorgenfri i Malmö är belägna i centrala Malmö. Norra Sorgenfri är ett av Malmös större stadsbyggnadsprojekt och det som tidigare varit ett område av industrikaraktär omvandlas till bostadsområde. En av fastigheterna är i dagsläget bebyggd med kontors- och industrilokaler om cirka 13 000 kvm, varav cirka 3 600 kvm är uthyrda till vård samt läkemedelsindustri. Resterande yta är tomställd. Förvärvet sker i bolagsform till ett överenskommet fastighetsvärde om 88 Mkr. Avtalet är villkorat av en godkänd detaljplan och tillträde av fastigheterna kommer att ske först efter att detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2018. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

”Det är väldigt glädjande att förvärva ett så här stort antal byggrätter och kunna möjliggöra för oss att bygga nya ungdomsbostäder på centralt läge. Detta ligger helt i linje med vår strategi att satsa på hyresrätter i hela Malmö” säger Olof Andersson VD på Trianon.

Trianon skriver kontrakt med ny stor aktör på Entré

21 maj, 2018

Trianon hyr ut till ny stor aktör på Entré i Malmö

 

Trianon har tecknat hyresavtal med en ny aktör om uthyrning av lokaler för upplevelser, restauranger och aktiviteter på Entré

Trianon har tecknat ett femtonårigt avtal om uthyrning av ca 4 700 kvm. Den nya aktören kommer under hösten att öppna olika aktiviteter på Entré som bl.a. innefattar glowgolf, en kombinerad boule- och tapasbar, Laserdome samt Virtual Reality. Det kommer även att göras plats för en större temarestaurang med, ett för Malmö, helt nytt koncept.

”Det här blir ett komplement i vår långsiktiga plan för omställningen av Entré, tillsammans med de kontrakt vi tecknat tidigare under året. Vi är tidigt ute med mixen av nöje, aktiviteter, kultur, samhällsservice och handel. Med detta avtal tar vi ytterligare ett kliv mot ett fullt uthyrt Entré” säger Olof Andersson VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: [email protected]

 

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: [email protected]

 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 48 fastigheter om 250 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 60 procent bostäder och 40 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2018 på cirka 5,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.

För mer information se: www.trianon.se

                        

 

Vi söker Fastighetstekniker för anställning på Entré.

17 maj, 2018

Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede och söker nu dig som vill ansvara för det löpande underhållet och skötseln av en av våra fastigheter, bestående av butikslokaler och bostäder.

 

Läs mer:

Entré_fastighetstekniker_20180515

Årsstämma 2018

7 maj, 2018

2018-05-04 – Pressmeddelande Årsstämma 2018

Delårsrapport Januari – Mars 2018

3 maj, 2018

2018-05-03 – Pressmeddelande delårsrapport 31 mars 2018

Trianon förvärvar mark i Bunkeflostrand

26 april, 2018

Trianon förvärvar mark i Bunkeflostrand.

Idag den 25 april 2018 tecknar Trianon avtal om att förvärva och samtidigt tillträda fastigheten Malmö Bunkeflostrand 155:3. Marken som tillträds är belägen vid Öresundsbron.

Fastigheten omfattar 74 500 kvm mark och är obebyggd. Köpesumman uppgår till 500 000 kr och säljare till fastigheten är Miljöteborg AB. Marken är ännu ej detaljplanerad. Avtalet innefattar en tilläggsköpeskilling utgående efter färdigställd detaljplan. Avtalad tilläggsköpeskilling uppgår till 50% av framtida byggrättsvärde.

Årsredovisning 2017

28 mars, 2018

Trianons årsredovisning 2017

Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Trianons hemsida, www.trianon.se under finansiella rapporter.

Den tryckta årsredovisningen kommer att vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Trianons hemsida eller via mail till [email protected]

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Telefon: 040 611 34 97 E-post: [email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig Telefon: 040 611 34 85 E-post: [email protected]

Kallelse till Årsstämma

26 mars, 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-03-26

Kallelse till årsstämma i Trianon

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 klockan 16.00 i Motetten Folkets Hus, Munkhättegatan 202, Malmö.
Klockan 15.30 – före stämmans början, kommer Pehr Andersson, Näringslivsdirektör i Malmö Stad, att hålla ett kortare föredrag om ”Malmö – Framtidens stad”. Efter årsstämmans avslutande arrangeras en kortare rundvandring på Lindängen i Trianons fastigheter, för de som önskar.
Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 26 april 2018.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 26 april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.
I bolaget finns totalt 34 365 500 aktier, varav 1 521 118 A-aktier och 32 844 382 B-aktier, som totalt berättigar till 4 805 556 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ), Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö (märk kuvertet ”årsstämma”), via telefon 040-611 34 00 eller via e-post till [email protected] Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.trianon.se, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om valberedning
16. Avslutning
BESLUTSFÖRSLAG
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 1 krona per aktie för räkenskapsåret 2017 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 7 maj 2018. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Swedens försorg fredagen den 11 maj 2018. Sista dag för handel med Trianon-aktien inklusive rätt till utdelning är torsdagen den 3 maj 2018.

Styrelse m.m. (punkterna 2, 12-14)
Valberedningen, som består av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Jens Ismunden (Grenspecialisten Förvaltning AB) samt styrelseordförande Mats Cederholm, föreslår följande:
 att Mats Cederholm ska utses till bolagsstämmans ordförande,
 att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med två suppleanter,
 att styrelsearvode ska utgå med totalt 875 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera,
 att Olof Andersson, Mats Cederholm, Jan Barchan, Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott omväljs till ordinarie styrelseledamöter samt att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omväljs till styrelsesuppleanter,
 att Mats Cederholm omväljs till styrelseordförande,
 att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
 att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och
 att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Tomas Ahlgren ska vara huvudansvarig revisor.

Valberedning (punkt 15)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2018, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.
___________________
HANDLINGAR M.M.
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Västra Kanalgatan 5 i Malmö och på dess hemsida, www.trianon.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Malmö i mars 2018
Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)

Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

22 mars, 2018

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm.
Trianon emitterade den 26 februari 2018 ett obligationslån om 350 miljoner kronor. Obligationerna emitterades under en total ram om 500 miljoner kronor och löper med en rörlig ränta till och med den 26 februari 2021.
Bolaget ansöker om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och upptagande till handel beräknas komma att ske kort efter att Nasdaq Stockholm godkänt Bolagets noteringsansökan. Med anledning av noteringen har Trianon upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: [email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: [email protected]

Denna informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 klockan 13:40 CET.

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar, 46 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter.
Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2017 på cirka 4,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20. För mer information se: www.trianon.se

Bokslutskommuniké 2017

1 mars, 2018

Bokslutskommuniké 2017
Resultat i korthet för perioden januari – december 2017
• Hyresintäkterna ökade med 50 procent och uppgick till 261,7 Mkr (174,4).
• Driftsöverskottet uppgick till 163,5 Mkr (111,6) och överskottsgraden till 63 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 123,5 Mkr (126,7).
• Periodens resultat uppgick till 340,2 Mkr varav 318,9 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 10,15 kr.
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 321,0 Mkr (420,9).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1 kr per aktie.
Resultatet i korthet för fjärde kvartalet 2017
• Hyresintäkterna ökade med 39 procent och uppgick till 73,9 Mkr (53,3).
• Driftsöverskottet uppgick till 43,2 Mkr (32,4) och överskottsgraden till 59 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 27,5 Mkr (33,3).
• Periodens resultat uppgick till 75,2 Mkr varav 67,7 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie om 1,97 kr.
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 85,4 Mkr (155,9).
”Vårt fokus på uthyrning och värdeskapande investeringar ger resultat och den ekonomiska utvecklingen för Trianon under 2017 överträffade alla våra förväntningar” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Under 2018 kommer vi fortsätta att ta viktiga steg på vår tillväxtresa genom värdeskapande investeringar, nyproduktion av hyreslägenheter och genom att hyra ut de vakanta ytorna i Entré samt utvärdera möjligheter till ytterligare förvärv.”

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]