Hållbarhet för människor och klimat

Lokalt fokus på de globala hållbarhets­målen

Som en aktör i fastighetsbranschen har Trianon stora möjligheter att vara med och påverka flera av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

För oss är det en självklarhet att vara med och bidra till en hållbar utveckling i Malmö med omnejd. Vi har valt att fokusera våra insatser på de fem mål där vi kan göra störst skillnad.

De globala målen är också lokala och för oss på Trianon är det en självklarhet att arbeta för att bidra till en hållbar utveckling i Malmö med omnejd. Vi arbetar hårt med att hitta konkreta mätetal mot de globala mål som vi prioriterar.

Anna HeideAffärsutvecklingschef

Mål 7 Hållbar energi för alla

Vi väljer enbart förnybar el och håller på att installera solceller på flera av våra fastigheter. I dagsläget finns solceller på våra lägenhetstak i Lindängen och på Rosengård Centrum och multihuset Entré i Malmö. Vi jobbar även med andra åtgärder för energi- och värmeeffektivisering i våra fastigheter, som till exempel gemensamt elabonnemang.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För att minska arbetslösheten anställer vi boende och andra personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Vi arbetar även med sociala klausuler i upphandlingar där tjänste- och byggentreprenörer förbinder sig att visstidsanställa arbetslösa som bor i våra områden. Sommarjobb för våra unga hyresgäster är en omtyckt sommaraktivitet som ger erfarenheter för livet.

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Alla människor ska ha råd att bo bra. Ett av våra mål är att bygga fler lägenheter med rimlig hyra, så att alla som har ett jobb har råd att flytta in. Ett annat är att renovera våra lägenheter på en nivå som många kan efterfråga, alternativ uppgradera till en större lägenhet i takt med att familjen växer.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Att bidra till en hållbar stadsutveckling är en del av vår affärsidé. Det handlar till exempel om att vi renoverar och uppgraderar gårdar och gemensamma utrymmen, genomför nattvandringar och skapar mötesplatser för barn och ungdomar samt arbetar för att öka sysselsättningen och minska utanförskapet.

Mål 13 Bekämpa klimat­förändringarna

Vi söker hela tiden sätt att öka andelen förnybar energi och genomför även olika åtgärder för att minska förbrukningen av el och värme i våra fastigheter – både i nuvarande bestånd och när vi bygger nytt. Vi använder också så kallad ”nudging” för att uppmuntra våra hyresgäster att spara el, sortera sitt avfall och minska användningen av varmvatten.

Hållbarhet är en del av vår kärn­verksamhet

För oss på Trianon är det viktigt att våra hyresgäster trivs i sina bostäder och kan försörja sig så att de mår bra och vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Därför lägger vi lika mycket energi på social hållbarhet – att skapa jobb, trygghet och mötesplatser för barn och ungdomar – som på själva förvaltningen av våra fastigheter. Vi har även blivit mer aktiva och konkreta i vårt miljöarbete, bland annat fortsätter våra satsningar på att öka andelen förnybar energi och användningen av solceller.

Vi tror på Malmö och på våra hyresgäster

Vi renoverar och uppgraderar den fysiska utemiljön och gemensamma utrymmen som garage och trapphus – exempelvis genom bra belysning och anläggning av grönområden. Vi deltar i nattvandringar och skapar mötesplatser för barn och ungdomar. Vi samarbetar aktivt med andra samhällsaktörer, fastighetsbolag, förenings- och näringsliv, räddningstjänst, polis och skolor. För att hjälpa hemlösa lämnar vi varje år ett visst antal lediga lägenheter till Malmö stad.

En positiv spiral av kundnytta, samhälls­nytta och affärsnytta

När bostadsområdena rustas upp och fler har ett jobb att gå till, minskar känslan av utanförskap samtidigt som den socio-ekonomiska situationen stabiliseras. Barnens och ungdomarnas situation förbättras, vilket höjer skolornas resultat. I takt med att de boendes engagemang och stolthet över sitt bostadsområde ökar, minskar skadegörelse och kostnader för underhåll. De boende känner sig tryggare, områdets anseende stiger och omsättningen på lägenheter sjunker.

Hållbar finansiering

Trianon förstärkte hållbarhetsarbetet ytterligare under 2022 och tecknade ett hållbarhetslänkat lån om 1,9 Mdkr med Handelsbanken för omfinansiering av befintliga lån. Lånet som är länkat till sociala och gröna mål syftar till att skapa en mer inkluderande bostadsmarknad, öka tryggheten och minska klimatpåverkan samt ger lägre ränta om bolaget når målen. Med detta lån förstärker Trianon sitt redan ambitiösa hållbarhetsarbete med särskilt fokus på den sociala hållbarheten.

Ansvarsfulla inköp

Vi köper årligen produkter och tjänster till våra ny- och ombyggnadsprojekt, lägenhetsrenoveringar och till den löpande fastighetsförvaltningen. Vi vill också bidra till en hållbar utveckling genom rätt materialval vid köp av produkter och tjänster. Vi är en stor lokal beställare av framför allt energi, byggarbeten och lokalvård. Trianons inköpspolicy beskriver grundläggande värderingar och principer som gäller för våra inköp.

Trianons inköpspolicy

Vi når längre när vi arbetar tillsammans

Nyckeln till en mer hållbar samhällsutveckling är samarbeten där alla parter delar med sig av kunskap och lär av varandra.

Därför samverkar vi ofta både internt och med Malmö stad, polisen, lokala föreningar och olika nätverk för trygghet och trivsel. Vi sponsrar organisationer som arbetar med barn och ungdomar, främst i våra egna bostadsområden. Förutom det deltar vi även i ett antal hållbara samarbeten och projekt.

Stiftelsen Momentum

Stiftelsen Momentum är en allmännyttig stiftelse som bildats av Trianon och MKB. Stiftelsen är ett unikt samarbete för framtidens Malmö med fokus på samhällsnytta genom att stärka barns och ungas uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter. Konkret innebär detta att barn och unga i bostadsområdena Nydala, Hermodsdal, Lindängen och Rosengård ska ha en meningsfull och utvecklande fritid efter skoltid och under skolloven.

Aktiviteterna är många och genomförs av en mängd olika aktörer, till stor del lokala föreningar inom idrott och kultur, t.ex., FC Rosengård, BK Olympic, Hela Malmö, Stiftelsen Läxhjälpen och Tillsammans i förening. Under 2022 har cirka 22 000 unga deltagit i bland annat basket, cirkusskola, skaparverkstad, kulturkollo, bokcirklar, fotboll, läxhjälp och simskola.

AktivBo

I samarbete med AktivBo genomförs NKI-undersökningar (Nöjd-kund-index) för att ta reda på hyresgästernas uppfattning om Trianon som hyresvärd, om bostaden, om den fysiska miljön, tryggheten i området och företagets förmåga att tillhandahålla god service. Både hyresgäster och medarbetare involveras löpande i arbetet som ska generera både fysiska och sociala förbättringar i områdena. Arbetet bedrivs som ett långsiktigt projekt med internt engagemang inom förvaltning, affärsutveckling och kommunikation. NKI-undersökningarna och utvecklingsarbetet i områdena Nydala, Hermodsdal och Lindängen syftar till att öka trivseln, tryggheten och på längre sikt även fastighetsvärdena.

Färdighet ger möjlighet

Tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetar Trianon med programmet Färdighet ger möjlighet där fem hyresgäster som står långt från arbetsmarknaden får tre månaders praktik hos Trianon, följt av 12 månaders visstidsanställning. Arbetsuppgifterna handlar om att hålla
rent och snyggt inne och utvändigt på Trianons fastigheter. Projektet genomförs i områdena Lindängen, Hermodsdal och Nydala och riktar sig till arbetslösa från 18 år.

Örat mot marken

Ett samarbete som socialtjänsten har med polisen, skolan, fritidsförvaltningen, förskolan, räddningstjänsten, hemtjänsten och fastighetsägare, för att kunna fånga upp gemensamma frågor och arbeta med trygghetsfrågor. Trianon deltar regelbundet för att öka tryggheten i bostadsområdena i södra och östra Malmö.

Sponsring

Trianon sponsrar aktivt organisationer som på lika sätt arbetar med barn och ungdomar, företrädesvis i de egna bostadsområdena. Sponsringen anpassas efter lokala förutsättningar och de behov vi ser att ett sponsringssamarbete kan fylla i våra bostadsområden.

Under 2023 har sponsringssamarbeten varit igång med Svedala IF, som arrangerat fotbollscuper under skolloven i Svedala, BK Olympic med fotbollsträning i Lindängen, Malbas med basketträning i Hermodsdal samt FC Rosengård som fokuserar på fotboll och ett inkluderande samhälle för barn och unga.

 

 

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?