Hållbarhet för människor och klimat

Lokalt fokus på de globala hållbarhets­målen

Som en aktör i fastighetsbranschen har Trianon stora möjligheter att vara med och påverka flera av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

För oss är det en självklarhet att vara med och bidra till en hållbar utveckling i Malmö med omnejd. Vi har valt att fokusera våra insatser på de fem mål där vi kan göra störst skillnad.

De globala målen är också lokala och för oss på Trianon är det en självklarhet att arbeta för att bidra till en hållbar utveckling i Malmö med omnejd. Vi arbetar hårt med att hitta konkreta mätetal mot de globala mål som vi prioriterar.

Anna HeideAffärsutvecklingschef

Mål 7 Hållbar energi för alla

Vi väljer enbart förnybar el och håller på att installera solceller på flera av våra fastigheter. I dagsläget finns solceller på våra lägenhetstak i Lindängen och på Rosengård Centrum och köpcentret Entré i Malmö. Vi jobbar även med andra åtgärder för energi- och värmeeffektivisering i våra fastigheter, som till exempel gemensamt elabonnemang.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För att minska arbetslösheten anställer vi boende och andra personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Vi arbetar även med sociala klausuler i upphandlingar där tjänste- och byggentreprenörer förbinder sig att visstidsanställa arbetslösa som bor i våra områden.

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Alla människor ska ha råd att bo bra. Ett av våra mål är att bygga fler lägenheter med rimlig hyra, så att alla som har ett jobb har råd att flytta in. Ett annat är att renovera våra lägenheter på en nivå som många kan efterfråga, alternativ uppgradera till en större lägenhet i takt med att familjen växer.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Att bidra till en hållbar stadsutveckling är en del av vår affärsidé. Det handlar till exempel om att vi renoverar och uppgraderar gårdar och gemensamma utrymmen, genomför nattvandringar och skapar mötesplatser för barn och ungdomar samt arbetar för att öka sysselsättningen och minska utanförskapet.

Mål 13 Bekämpa klimat­förändringarna

Vi söker hela tiden sätt att öka andelen förnybar energi och genomför även olika åtgärder för att minska förbrukningen av el och värme i våra fastigheter – både i nuvarande bestånd och när vi bygger nytt. Vi använder också så kallad ”nudging” för att uppmuntra våra hyresgäster att spara el, sortera sitt avfall och minska användningen av varmvatten.

Hållbarhet är en del av vår kärn­verksamhet

För oss på Trianon är det viktigt att våra hyresgäster trivs i sina bostäder och kan försörja sig så att de mår bra och vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Därför lägger vi lika mycket energi på social hållbarhet – att skapa jobb, trygghet och mötesplatser för barn och ungdomar – som på själva förvaltningen av våra fastigheter. Vi har även blivit mer aktiva och konkreta i vårt miljöarbete, bland annat fortsätter våra satsningar på att öka andelen förnybar energi och användningen av solceller. I vår nyproduktion där vi bygger med investeringsstöd når energianvändningen i alla bostäder upp i nivå med Miljöbyggnad Silver.

Vi tror på Malmö och på våra hyresgäster

Vi renoverar och uppgraderar den fysiska utemiljön och gemensamma utrymmen som garage och trapphus – exempelvis genom bra belysning och anläggning av grönområden. Vi deltar i nattvandringar och skapar mötesplatser för barn och ungdomar. Vi samarbetar aktivt med andra samhällsaktörer, fastighetsbolag, förenings- och näringsliv, räddningstjänst, polis och skolor. För att hjälpa hemlösa lämnar vi lediga lägenheter till Malmö stad med målet att hyreskontraktet ska överföras på hyresgästen efter ett år – något som hittills skett med framgång i 99 procent av fallen.

En positiv spiral av kundnytta, samhälls­nytta och affärsnytta

När bostadsområdena rustas upp och fler har ett jobb att gå till, minskar känslan av utanförskap samtidigt som den socio-ekonomiska situationen stabiliseras. Barnens och ungdomarnas situation förbättras, vilket höjer skolornas resultat. I takt med att de boendes engagemang och stolthet över sitt bostadsområde ökar, minskar skadegörelse och kostnader för underhåll. De boende känner sig tryggare, områdets anseende stiger och omsättningen på lägenheter sjunker.

Större möjligheter med hållbara investeringar

Vårt mål är att säkerställa att våra affärer är bra för våra hyresgäster, kunder, investerare, aktieägare och för samhället – lokalt och globalt. År 2019 emitterade vi därför en hållbar hybridobligation som gav oss ännu större möjligheter att göra långsiktiga, hållbara investeringar. Ett villkor för hybridobligationen var att Trianon förband sig till sociala och gröna investeringar för att uppnå tio konkreta hållbarhetsmål, som du kan läsa mer om här.

Vi når längre när vi arbetar tillsammans

Nyckeln till en mer hållbar samhällsutveckling är samarbeten där alla parter delar med sig av kunskap och lär av varandra.

Därför samverkar vi ofta både internt och med Malmö stad, polisen, lokala föreningar och olika nätverk för trygghet och trivsel. Vi sponsrar organisationer som arbetar med barn och ungdomar, främst i våra egna bostadsområden. Förutom det deltar vi även i ett antal hållbara samarbeten och projekt.

Stiftelsen Momentum

2019 bildade Trianon och MKB den allmännyttiga stiftelsen Momentum som ska investera i och stödja insatser för ökad trygghet och social hållbarhet i Malmö. Fokus ligger på integration och social sammanhållning, omsorg om barn och ungdomar samt trygghet för boende. Geografiskt fokus är i första hand områdena Rosengård och Nydala-Hermodsdal-Lindängen och primär målgrupp för insatser som stiftelsen stöttar är barn upp till 12 år.

Yalla Trappan

Våren 2020 tecknade Yalla Trappan och Trianon ett hyres- och samarbetsavtal för en café- och serveringsverksamhet i Lindängen. Samarbetet ska få fler kvinnor i sysselsättning, stärka kvinnors självständighet och hälsa, men också bidra till en ökad trygghet och service i närområdet. Yalla Trappan har nu café och servering i bottenplan i Trianons fastighet på Munkhättegatan på Lindängen,

Bostäder för alla

Trianon har tillsammans med PEAB, SEB, AB Grenspecialisten, Malmö stad och Malmö universitet deltagit aktivt i Vinnova-projektet Bostäder för alla. En ny finansieringslösning ska göra det möjligt för hushåll som saknar sparkapital till kontantinsatsen, men som har möjlighet att betala räntor och avgifter, att köpa och äga sitt boende. Pilot för projektet är Rosengård där Trianon har för avsikt att uppföra 160 lägenheter varav hälften är bostadsrätter och hälften hyresrätter.

Sharing Cities Sweden

Med finansiering från Vinnova arbetar Trianon  tillsammans med Malmö stad och 11 byggföretag för att hitta nya affärsmodeller för en hållbar delningsekonomi. Utgångspunkt i projektet är Sege Park där Trianon bygger 73 hyreslägenheter. Inom projektet kommer en bemannad delningshubb att etableras som ska erbjuda möjlighet för de boende att dela mer och äga mindre. Inom projektet finns planer för en mobilitetspool med elbilar, el- och lådcyklar. Trianon har tecknat ett hyreskontrakt med IKEA, som satsar på en hubb för återbruk av möbler i Sege Park.

Örat mot marken

Ett samarbete som socialtjänsten har med polisen, skolan, fritidsförvaltningen, förskolan, räddningstjänsten, hemtjänsten och fastighetsägare, för att kunna fånga upp gemensamma frågor och arbeta med trygghetsfrågor. Trianon deltar regelbundet för att öka tryggheten i bostadsområdena i södra och östra Malmö.

Sponsring

Strävan efter engagemang i samhällsfrågor i Malmö är en viktig del av Trianons kultur. Vi sponsrar aktivt organisationer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar, företrädesvis i de egna bostadsområdena.

• FC Rosengård – Vi samarbetar och sponsrar FC Rosengård för att de både har fokus på fotboll från nybörjare till elitnivå, och för att de lägger särskild vikt vid ett inkluderande samhälle för barn och unga.

• Malbas – Samarbetet med Malbas startade våren 2020, vilket resulterade i basketträning för låg- och mellanstadiet på Hermodsdalsskolan. Tanken är att bidra till att fler föreningar tar plats i Hermodsdal, vilket bidrar till trygghet, gemenskap och stabilitet i bostadsområdena.

• BK Olympic – Stöd till ungdomar för en aktivare livsstil ute på Lindängen. Vi sponsrar även med halva medlemsavgiften till fotbollsungdomar som bor i våra fastigheter.

• Svedala IF- Gemensamma initiativ för att aktivera fler barn och ungdomar i Svedala. Vi stödjer med halva medlemsavgiften till de fotbollsungdomar som bor i våra fastigheter i Svedala.

• Nattvandrarna – Vuxenengagemang genom nattvandring skapar trygghet på Lindängen. Vi stödjer dem i deras verksamhet.

• Aktiv Skola – Föreningen är aktiva på Lindängen och vi stödjer dem så att de kan fortsätta sitt arbete med Föräldrahandboken samt Handbok om grooming. Föreningen arrangerar även föreläsningsturnéer om ungdomar och internet.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?