Bokslutskommuniké januari-december 2021 - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Resultat i korthet för perioden januari – december 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 618,1 Mkr (553,2).
 • Driftsöverskottet ökade med 7 procent och uppgick till 396,0 Mkr (368,5) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (67).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till uppgick till 253,1Mkr (224,2).
 • Periodens resultat uppgick till 1 310,5 Mkr (537,4) varav 1 305,0 Mkr (519,7) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden om 33,64 kr (13,24) före utspädning samt 33,57 kr (13,23) efter utspädning.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 311,2 Mkr (406,2).
 • Värdeförändring derivat uppgick till 66,5 Mkr (-62,3).

 

Resultat i korthet för fjärde kvartalet 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 159,9 Mkr (147,7).
 • Driftsöverskottet ökade med 3 procent och uppgick till 101,5 Mkr (98,9) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (67).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent och uppgick till 64,0 Mkr (53,9).
 • Periodens resultat uppgick till 532,3 Mkr (192,6) varav 532,5 Mkr (180,7) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden om 13,67 kr (4,57) före utspädning samt 13,63 kr (4,56) efter utspädning.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 608,5 Mkr (85,4).
 • Värdeförändring derivat uppgick till 13,8 Mkr (10,1).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Genomför riktad nyemission av 1,5 miljoner aktier och tillförs 398 Mkr före emissionskostnader.
 • Tecknar flera längre hyresavtal inom samhällsservice och bostadsnära handel. Nettouthyrningen för perioden uppgick till 0,8 Mkr (1,4) och nya hyreskontrakt tecknades om 13 Mkr, varav joint ventures stod för 6 Mkr.
 • Förvärvar i Malmö 174 lägenheter till ett värde av 630 Mkr, en samhällsfastighet, en handelsfastighet samt en utvecklingsfastighet med möjlig bostadsbyggrätt.
 • Klartecken att byggstarta 500 bostäder i Rosengård och Norra Sorgenfri i Malmö efter att detaljplanerna vunnit laga kraft och byggstartar 73 lägenheter i Hyllie och 65 lägenheter i Sege Park i Malmö.
 • Styrelsen beslutar om uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål avseende 2022-2024.

Styrelsen föreslår inför årsstämman:

 • Utdelning om 2,00 kronor per aktie (1,80), vilket motsvarar cirka 31 procent av förvaltningsresultatet med avdrag för aktuell skatt.
 • Att genomföra en aktiesplit med villkor om 4:1.

 2021 var det hittills mest lönsamma året i Trianons historia där vi uppvisar fortsatt stark tillväxt med hög lönsamhet, och uppnådde våra finansiella mål. Med god marginal uppfyllde vi dessutom målet om att bostäder och samhällsfastigheter ska utgöra minst 80 procent av fastighetsvärdet. Trianon genomförde ett flertal fastighetsförvärv under året, inte minst vårt hittills största förvärv genom köpet av Signatur Fastigheter. Sammantaget har det varit ett mycket bra år med ökad intjäningsförmåga, en högre andel bostäder och en lägre belåningsgrad”, säger Olof Andersson, VD Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85
[email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022, kl 08.00.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 153 fastigheter om 487 800 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2021 på cirka 12,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

2022-02-18

Läs rapporten

Se filmen

Pressmeddelandet

För investerare