Delårsrapport januari-mars 2022: Stabilt i utmanande tider - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Delårsrapport januari-mars 2022: Stabilt i utmanande tider

Delårsrapport januari-mars 2022

Resultat i korthet första kvartalet 2022

  • Hyresintäkterna ökade med 13 procent och uppgick till 170,5 Mkr (150,7).
  • Driftsöverskottet ökade med 14 procent och uppgick till 100,2 Mkr (87,6) och överskottsgraden uppgick till 59 procent (58).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 58,9 Mkr (52,7).
  • Periodens resultat uppgick till 224,3 Mkr (298,0) motsvarande ett resultat per aktie om 5,49 kronor per aktie (7,59) före utspädning och 5,48 kronor per aktie (7,58) efter utspädning.
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 93,3 Mkr (279,4), varav 22,7 Mkr avsåg projektvinster.
  • Värdeförändring derivat uppgick till 127,6 Mkr (41,6).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Fortsatt stark nettouthyrning om 3,7 Mkr under perioden.
  • Nya hyreskontrakt tecknades med hyresgäster inom segmentet samhällsservice bland annat på Limhamn, i Rosengård Centrum, på Entré i Malmö samt kvarteret Hanna i Burlöv.
  • Efter omstrukturering av swapportföljen är 45 procent av räntekostnaderna säkrade, varav 2,5 Mdkr under 3 år till en swapränta om 0,6 procent.
  • Förvärv av resterande minoritetsandelar (3,9 procent) av Signatur Fastigheter. Därmed är tvångsinlösenprocessen avslutad och Trianon äger 100 procent av bolaget.

VD Olof Andersson kommenterar:

”Under årets tre första månader visar Trianon fortsatt ökad intjäning och hög tillväxt trots en utmanande omvärld. Med vårt framgångsrika uthyrningsarbete och våra värdeskapande investeringar ökade hyresintäkterna med 13 procent och förvaltningsresultatet med 12 procent.

Under årets första kvartal har Rysslands startat krig i Europa. Rysslands agerande i Ukraina är inget annat än ett illdåd och ett brott mot mänskligheten. Det är med bestörtning jag följer utvecklingen och jag är övertygad om att den historiska domen kommer att falla hårt mot Putin och hans anhängare. Allt blir mindre viktigt i jämförelse med det lidande som det ukrainska folket utsätts för.

Utmanande omvärld

Vi som bolag påverkas givetvis på olika sätt, bland annat av stigande inflation och ökade energikostnader som i förlängningen sannolikt även innebär högre finansieringskostnader. För oss som bostadsbolag är det självklart att försöka bidra och redan i inledningen av kriget har vi erbjudit ett stort antal bostäder till Migrationsverket och Malmö stad.

Levererar på samtliga finansiella mål

Trots en utmanande omvärld fortsätter vi vår tillväxtresa och levererar på samtliga av våra finansiella mål. Vi ökar hyresintäkterna med 13 procent, driftnettot med 14 procent och förvaltningsresultatet med 12 procent. Detta trots att resultatet belastats med cirka 3 Mkr i extraordinära kostnader hänförliga till kundförluster och omstruktureringskostnader i samband med samgåendet med Signatur Fastigheter. Vi har under kvartalet tecknat ett stort antal hyreskontrakt inom segmentet samhällsservice med tyngdpunkt i Malmö och når en positiv nettouthyrning om 3,7 Mkr. Nyproduktionen fortgår enligt plan med en vinst på 23 Mkr från vår projektportfölj. Intresset för förvärv på marknaden är fortsatt stort och det är fortfarande en utmaning att hitta bra affärer.

Finansiering

I många år har vi verkat i den bästa av världar med fokus på bostäder i en expansiv storstad med bostadsbrist, låga finansieringskostnader och låg inflation. Bostadsbristen består, framför allt i vårt segment med rimliga hyror. Vi kan konstatera att vi nu påverkas av ökade energikostnader och på sikt sannolikt även högre finansieringskostnader. Efter att ha omstrukturerat vår swapportfölj under kvartalet har vi dock säkrat 45 procent av våra räntekostnader, varav 2,5 Mdkr under 3 år till en swapränta om 0,6 procent. Genom att hålla fast vid vår strategi samt ha god kostnadskontroll och lokal förankring, ser jag att vi kommer fortsätta vår tillväxtresa och leverera på våra finansiella mål.

Mål och fokus framåt

Trianons nya affärsplan beslutades i november med uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål. Bolaget har ett starkt fokus på bostäder och samhällsfastigheter med hög aktivitet i uthyrning, värdeskapande investeringar, nyproduktion och förvärv. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete växlar vi upp satsningarna på energibesparingar och trygghet. Sammantaget skapar allt detta goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande och tillväxt. Avslutningsvis ett stort tack till alla engagerade medarbetare som genom hårt arbete fortsätter leverera goda resultat, varje dag.”

 

——-

 

Livesänd presentation av delårsrapporten
En livesänd presentation på svenska sänds den 5 maj kl 09.00. Delårsrapporten presenteras av Olof Andersson, VD och Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD.

 

För att delta i webbsändningen var vänlig ring:

Telefon SE: +46850558356, UK: +443333009267, US: +16467224904

Webbsändningen kan följas online via: https://tv.streamfabriken.com/trianon-q1-2022

 

För ytterligare information, kontakta:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
[email protected]

 

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
Telefon: 040 611 34 85
[email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022, kl 08.00.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 153 fastigheter om 487 800 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2022 på cirka 12,9 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

2022-05-05

Läs rapporten

Se filmen

Pressmeddelandet

För investerare