Delårsrapport januari-september 2022: Ökade hyresintäkter, ökat driftnetto och ökat förvaltningsresultat - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Delårsrapport januari-september 2022: Ökade hyresintäkter, ökat driftnetto och ökat förvaltningsresultat

Delårsrapport januari-september 2022: Ökade hyresintäkter, ökat driftnetto och ökat förvaltningsresultat

2022-11-03

Resultat i korthet januari till september 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 514,7 Mkr (458,2).
 • Driftsöverskottet ökade med 13 procent och uppgick till 333,2 Mkr (294,5) och överskottsgraden uppgick till 63 procent (64).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 196,5 Mkr (189,1).
 • Periodens resultat uppgick till 481,1 Mkr (778,2) motsvarande ett resultat per aktie om 2,90 kronor per aktie (4,96) före utspädning och 2,89 kronor per aktie (4,95) efter utspädning. Jämförelsetal per aktie omräknade efter aktiesplit 4:1 maj 2022.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 177,6 Mkr (702,7), varav 92,0 Mkr avsåg projektvinster.
 • Värdeförändring derivat uppgick till 202,7 Mkr (52,7).

Resultat i korthet tredje kvartalet 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 172,8 Mkr (154,9).
 • Driftsöverskottet ökade med 19 procent och uppgick till 125,6 Mkr (105,9) och överskottsgraden uppgick till 68 procent (68).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent och uppgick till 71,4 Mkr (70,0).
 • Periodens resultat uppgick till 111,9 Mkr (258,8) motsvarande ett resultat per aktie om 0,66 kronor per aktie (1,66) före utspädning och 0,66 kronor per aktie (1,65) efter utspädning. Jämförelsetal per aktie omräknade efter aktiesplit 4:1 maj 2022.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 47,2 Mkr (215,3), varav 41,6 Mkr avsåg projektvinster.
 • Värdeförändring derivat uppgick till 7,3 Mkr (13,3).

Väsentliga händelser

 • Fortsatt stark nettouthyrning om 12,3 Mkr under de första nio månaderna.
 • Försäljning av 391 bostäder till unga på centralt läge i Malmö genom forward funding.
 • Försäljning av projektet Kv Hanna med 111 lägenheter i Burlöv till Burlöv Center Fastighets AB. Projektet kommer att genomföras via joint venture med Wallfast.
 • Fyra arkitektteam har valts ut för nya gestaltningen av Limhamns silor med 15 000 kvm BTA bostäder. Projektet blir ett bostadsrättsprojekt på bästa läge i Limhamn.
 • Projektvinster om 92,0 Mkr redovisas under de första nio månaderna. Målet är att uppnå projektvinster om 100 Mkr per år.

VD Olof Andersson kommenterar:

”Det stormar i vår omvärld. Kriget i Ukraina fortsätter, inflationen stiger, räntorna pekar uppåt och energipriserna börjar nå kritiska nivåer. I en sådan perfekt storm av dåliga nyheter är det lätt att gå ner i källaren och vänta på bättre tider. Så tänker inte vi på Trianon. Trots den oroliga omvärlden är jag optimist. Jag har varit med om många kriser och dåliga

konjunkturer och om det är något jag har lärt mig så är det hur viktigt det är med god likviditet och starka finanser.

Det skapar trygghet, samtidigt som det ger möjligheter att göra goda affärer. De långsiktigt bästa affärerna görs oftast när utmaningarna är som störst. Mitt under rådande restriktioner och osäkerhet i samhället 2020 gjorde vi stora förvärv som i dag blivit väldigt värdeskapande. Att vi klarar den typen av utmaningar mitt under en kris visar vår stora förmåga och våra finansiella resurser. När vi ser möjligheter till attraktiva affärer låter vi inte en himmel full av orosmoln hindra oss.

Stabil finansiering

Det innebär inte att vi tar lätt på krisen. Vi har arbetat vidare med vår finansiering och har

under Q3 finansierat om lån på över 2 miljarder kronor, till i princip samma villkor som tidigare. Den största delen har länkats till ett hållbart ramverk där vårt sociala hållbarhetsarbete och våra energibesparingar ger oss bättre villkor. Vi har väldigt goda relationer till våra banker och det faktum att vår skuldportfölj till 93 procent är bankfinansierad gör oss mindre beroende av andra finansieringsformer. Vi utvärderar noggrant alternativ för vår hållbara hybridobligation och som jag nämnde i Q2-rapporten så har vi lösningar på plats som är oberoende av humöret på obligationsmarknaden.

Vi har under kvartalet tagit hem vinsterna (127 Mkr) i våra swappar och efter kvartalets utgång har vi inlett arbetet med att återigen öka räntebindningen. Vår seniora obligation på 500 miljoner kronor som förfaller i augusti 2023 bankfinansierar vi om obligationsmarknaden

fortfarande inte fungerar alternativt är för dyr. Vi drabbas dock av högre räntor den närmaste tiden, vilket kommer att påverka vårt resultat negativt. Vi tror dock att vi ser lägre räntor och lägre inflation redan under andra halvan av 2023.

Stark region, säkra intäkter

Transaktionsmarknaden för fastigheter i Malmö med omnejd är väldigt avvaktande. Det har gjorts avslut på några bostadsfastigheter under kvartalet på nivåer som överstiger våra bokförda värden, men vi har av försiktighetsskäl inte värderat upp våra fastigheter. Med en snittyield på nästan 4 procent på vårt bestånd och ett bokfört värde på 26 700 kr/kvm finns det goda marginaler till de avslut som är gjorda – något som även bekräftats under avstämningar med våra värderare.

Befolkningstillväxten i Malmö, fortsatt urbanisering och 50–150 personer i kö till varje ledig lägenhet bekräftar att bostäder i attraktiva regioner är en säker intäkt. Vad beträffar hyreshöjningar känner vi oss trygga med att samtliga parter kommer att hedra den överenskommelse som ingåtts och som kommer att ge oss kompensation för ökade kostnader.

Skenande energipriser
Trots att 40 procent av våra elavtal är bundna blir det en stor påverkan med de, för närvarande, höga elpriserna. Utöver detta har Eon aviserat en prishöjning på fjärrvärme i Malmö med 20 procent, vilket är ren marginalförstärkning och fullkomligt orimligt av ett bolag i monopolställning. Vi kommer, om detta blir verklighet, inte att göra affärer med Eon där det finns andra alternativ.

Tillväxtresan fortsätter
Det tredje kvartalet gav ökade hyresintäkter om 12 procent, ökat driftnetto och ökat förvaltningsresultat. Nettouthyrningen uppgår till 7,2 Mkr inklusive våra jv-bolag. Vinsterna från våra projekt löper enligt plan. Under kvartalet har vi sålt Kv Hanna till vårt samägda bolag i Burlöv, vilket gett en reavinst om 36 Mkr. Efter kvartalet har vi genom vårt joint venture sålt en byggrätt i Burlöv om 45 miljoner kronor till Tornet och reavinsten kommer att redovisas i Q4. Vårt förvaltningsresultat har påverkats positivt av engångsintäkter men belastats av ökade elkostnader om 5 Mkr samt ökade räntekostnader. Hur höjda marknadsräntor påverkar Trianons förvaltningsresultat, se sidan 13.

Jag inledde med att måla en mörk bild av läget i vår omvärld, men alla stormar bedarrar. Trianon står stabilt i ett ständigt växande Malmö, där det stora intresset för våra lägenheter ger säkra intäkter. Med engagerade medarbetare, positiv nettouthyrning och stark finansiell ställning är det min bedömning att den långsiktiga affären är intakt. Därför är jag optimist.”

Malmö 3 november 2022

Olof Andersson
VD

Presentation av delårsrapporten
En direktsänd presentation på svenska sänds den 3 november kl 09.00. Delårsrapporten presenteras av Olof Andersson, VD och Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD.

För att delta i webbsändningen var vänlig ring:

SE: +46851999383, UK: +443333009031, US: +1 6319131422 PIN US : 57010457#

Telefonkonferensen kan följas online via: https://ir.financialhearings.com/trianon-q3-2022

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97,
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
Telefon: 040 611 34 85,
[email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2022, kl 08.00.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2022 på cirka 13,1 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Läs rapporten 

Se filmen

Pressmeddelande

Trianon för investerare